Bases de concurs

Si ets bo muntant-te pel·lis, escenes o xous, grava’ls i guanya una beca de producció a ITES.

BASES DEL CONCURS: Amb la finalitat de promocionar la cultura audiovisual a través de les xarxes, Ites impulsa la primera convocatòria d’una beca per estudiar el CFGS de Producció d’audiovisuals i espectacles durant el curs 2022-23:

1. Les beques Ites premien el projecte audiovisual sota els següents criteris: originalitat, creativitat, concepte i qualitat.

2. Pot participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys.

3. Els projectes poden estar rodats amb qualsevol suport audiovisual (dispositiu mòbil, càmera...).

4. La durada del projecte ha de ser de 60 segons.

5. El gènere del projecte és lliure i obert.

6. Els participants han de pujar l’obra al seu compte d’Instagram i etiquetar a @itesimatgeiso. A la descripció del post s’ha de descriure: el títol de l’obra, la fitxa tècnica i artística i una breu sinopsi de l’obra.

7. El resultat del concurs es comunicarà a les xarxes el dia 30 de maig de 2022. Ites es posarà en contacte amb el guanyador/a a través de les xarxes. Si en un termini de 7 dies el guanyador no fa efectiva la seva matriculació en el centre, perdrà la beca i no tindrà dret a reclamació.

8. El jurat el formarà un equip de tres professionals de diferents àmbits de l’audiovisual del centre.

9. El guanyador obtindrà una beca del 50% pel curs 2022-23 per estudiar el CFGS Producció d’audiovisuals i espectacles a Ites. El centre es reserva el dret d’ofertar un dels altres cicles.

10. La convocatòria del concurs començarà el dia 5 d’abril a les 00:00 h i s’acabarà a les 00:00 h del dia 25 de maig de l’any 2022.

11. Els participants autoritzen a Ites a utilitzar els projectes amb f inalitats promocionals, així com fotografies o fotogrames del mateix treball audiovisual, en qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans en línia. Aquest ús serà extensiu a la promoció de futures edicions d’aquesta iniciativa. Qualsevol dels usos es farà sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb la finalitat de potenciar i promocionar el concurs. Ites no es fa responsable dels usos no autoritzats realitzats per terceres persones alienes a la institució, essent únicament responsables els autors dels mateixos. L'autorització té caràcter gratuït, sense que en cap cas pugui donar lloc a reclamació de quantitats en concepte dels permisos concedits a Ites per a la difusió i comunicació dels projectes. Els inscrits, per tant, han estat informats en relació a la normativa d'aplicació:

• Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril.

• Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

• Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007.

12. Els participants eximeixen Ites i les entitats col·laboradores de tota responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer tercers. 13. En cas que no es compleixin els requisits anteriors, el jurat es reserva el dret de deixar la beca deserta.

14. La participació a la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.